Menu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Propozície postupne dopĺňame.

 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa je možné cez online formulár zverejnený na www.cykloklubnizna.sk od 1.apríla 2020 do 31.mája 2020 (v prípade Diamantového balíčka s ubytovaním - do naplnenia ubytovacích kapacít).

Po vyplnení formulára príde každému účastníkovi na email, ktorý zadal v prihláške, suma, ktorú je potrebné zaplatiť, číslo účtu a sumarizácia registrácie.

Sumarizáciu je potrebné vytlačiť a priniesť vo štvrtok na prezentáciu.

Po zaplatení účastníckeho poplatku príde účastníkovi ešte jeden potvrdzujúci email o prijatej platbe.

Účastnícky poplatok je nutné zaplatiť do 3 týždňov od registrácie. Po tejto lehote sa registrácia zruší.


PREZENTÁCIA

Prezentácia účastníkov sa bude konať vo štvrtok 11.6. 2020 od 16:00 do 22:00 v priestoroch hotela ARMAN.

Každý účastník je povinný vytlačiť si kópiu registračného emailu tak, aby bolo viditeľné identifikačné číslo.

Vydávanie štartovných balíčkov bude prebiehať systémom “z ruky do ruky” - PDF sumarizáciu účastník vymení za štartovný balíček. Bez vytlačenej sumarizácie nebude možné vydať účastníkovi štartovný balíček.

Opäť bude možné prevziať štartovné balíčky aj za kolegov z tímu, je však potrebné mať vytlačenú kópiu ich sumarizáciu registrácie.


DOKLADY A POISTENIE

Každý účastník musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Účastníci do 18 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode zodpovedného dospelého alebo s písomným súhlasom rodiča, ktoré žiadame poslať mailom alebo predložiť pri prezentácií.

Peniaze sa môžu vyvážať podľa platných predpisov SR.

Podujatie nie je poistené voči krádeži batožiny, úrazu a úmrtiu, každý účastník sa zúčastňuje na podujatí na vlastné riziko, doporučujeme sa pripoistiť v uvedených prípadoch v rámci Slovenska a Poľska.

Všetky trasy podujatia sa uskutočnia za normálnej cestnej premávky, / okrem piatkovej etapy po území SR/ preto upozorňujeme na dodržiavanie uvedenej vyhlášky i predpisov o vybavení bicykla.


JAZDA V POĽSKU

Podobné predpisy platia aj v Poľsku, no špeciálne pre nás platí zákaz jazdenia v skupinách väčších ako 20 cyklistov, a 200 metrov od seba. Používanie alkoholických nápojov a omamných látok je samozrejme taktiež zakázané.


UBYTOVANIE

Ubytovanie vo štvrtok nie sme schopní zabezpečiť z kapacitných dôvodov. Vhodné ubytovanie v Nižnej alebo v okoló nájdete v príspevku v sekcií Aktuality.

Ubytovanie v Ždiari bude pre účastníkov s Diamantovým balíčkom zabezpečené v penziónoch a hoteloch. Rozdelenie ubytovanie bude zverejnené na stránke, najneskôr 3 dni pred zahájením akcie.

Účastníci budú ubytovaní spolu, ak v prihláške poznačili názov svojho tímu.

Účastníci môžu požiadať emailom organizátorov o umiestnenie do vybraného penziónu (okrem hotela Magura) a ak to bude kapacitné možné, bude im vyhovené.

Upozorňujeme, že zo včasného zaplatenia účastníckeho poplatku alebo zaslaním požiadavky nevzniká účastníkovi nárok k uprednostnenému ubytovaniu do jeho vybraného penziónu, ale budeme sa snažiť.

UPOZORNENIE: V prípade poškodenia inventáru v ubytovacom zariadení, je povinný účastník uhradiť majiteľovi plnú nahradu škody a Organizátor nenesie za škody žiadnu zodpovednosť.


BATOŽINA

Prevoz batožiny k jednotlivým penziónom je zabezpečený pre účastníkov, ktorí majú zaplatený Diamantový účastnícky poplatok.

Každá batožina pred naložením do auta musí mať správne a úplne vypísaný identifikačný štítok obdržaný pri prezentácií – inak nebude obsluhou naložená k preprave!

Pri ceste naspäť treba nechať správne označenú batožinu na recepcii penziónu, v ktorom býval účastník, do 8:00 hod.

Účastníci s iným typom registrácie majú možnosť si dokúpiť prevoz batožiny za poplatok 5.-€. Dokúpená batožina sa bude vykladať a nakladať (nedeľa do 7:30)iba pri hoteli Magura.

Vykladacie miesta pre cestu naspať: železničná stanica Poprad v čase od 9:30 do 10:00,
železničná stanica Liptovský Mikuláš v čase od 12:00 do 14:00, (v prípade nevyzdvihnutia batožiny do určeného času bude batožina uložená v úschovni batožiny),
Nižná pri hoteli ARMAN v čas od 14: do 18:00 (V prípade nevyzdvihnutia, bude batožina uskladnené na recepcii hotela).
Ak si účastník nevyzdvihne batožinu včas, bude uskladnená na jeho vlastné náklady.


STRAVOVANIE

Pri registrácií účastníci obdržia kartičku s trhacími stravovacími lístkami podľa zvoleného typu registrácie. Lístky je potrebné odovzdať na príslušné miesto pri výdaji jedla.

- vo štvrtok je možnosť zaistiť si menu v mieste prezentácie - hoteli Arman (záujem je nutné zaznačt v prihláške)
- v piatok po príchode k hotelu Magura je zabezpečený guláš ( nutné predložiť listok )
- v sobotu večer sú zabezpečené pečené klobásy ( nutné predložiť lístok )
- raňajky sú zabezpečené v každom penzióne (nutné predložiť lístok)
- ostatné stravovanie je možné aj v hoteli Magura a okolitých reštauráciách v obci Ždiar


NEÚČASŤ

Vrátenie plného poplatku je možné len do 31.5. - koniec oficiálnej registrácie. Po tomto dátume bude možná len výmena za iného učastníka.

Ak sa učastník nezučastní na akcií, môžeme mu štartovný balíček zaslať na vlastné náklady poštou, môže mu ho prevziať ním poverená osoba alebo bude uskladnený u nás po dobu dvoch týždňov na osobné vyzdvihnutie (alebo osobná dohoda).

V prípade neohlásenej neúčasti na podujatí sa poplatok nevracia.

Organizátor si v prípade väčšieho záujmu vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa poradia prichádzajúcich platných prihlášok do stanoveného limitu. Prihlásené skupiny, alebo jednotlivci budú o nezaradení písomne informovaní do konca mája 2019 a bude im vrátený plný poplatok.


ÚČASTNÍCKE NÁRAMKY

Každý účastník dostane v štartovacom balíčku identifikačný náramok. Žiadame všetkých účastníkov, aby tento náramok nosili viditeľne počas celého podujatia vrátane nedeľnej cesty späť. Účastníkom bez náramku nebude poskytnuté občerstvenie a servis na ceste.


TRIČKÁ A DOPLNKY

Výmena tričiek nebude pri prezentácií možná. Výmena a dokúpenie tričiek bude možné v piatok a v sobotu večer v hoteli Magura. Rovnako tak bude možné dokúpiť si ostatné doplnky do vyčerpania zásob.


SERVIS A OPRAVY

Organizátor akcie nezabezpečuje náhradné diely a súčiastky na bicykle. V prípade poruchy účastník môže zavolať doprovodnému vozidlu. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku. Bude možné si všetky kontakty stiahnuť do telefonu.


ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Počas trvania celej akcie je k dispozícii doktor a zdravotník, ktorí pôjdu v jednom zo zabezpečovacích vozidiel. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku. Bude možné si všetky kontakty stiahnuť do telefonu.


PARKOVANIE

Účastníkov 53. ročníka Okolo Tatier žiadame, aby vo štvrtok a piatok NEPARKOVALI svoje autá pred hotelom Arman, kde sa bude vo štvrtok program a v piatok slávnostné otvorenie podujatia. Parkovanie pre hotelových hostí je vytvorené na boku budovy. Pre účastníkov podujatia, sú k dispozícii parkovacie plochy na jednosmernej ulici Nová Doba a v okolí hotela Arman (po štarte akcie je možné obsadiť parkovacie plochy aj pred hotelom). Ďalej je možné bezpečne parkovať pred budovou železnice, ktorá je monitorovaná obecnými bezpečnostnými kamerami.Všetky trasy podujatia sa uskutočnia za normálnej cestnej premávky, preto upozorňujeme na dodržiavanie uvedenej vyhlášky i predpisov o vybavení bicykla. Podujatie nie je poistené voči krádeži batožiny, úrazu a úmrtiu, každý účastník sa zúčastňuje na podujatí na vlastné riziko, doporučujeme sa pripoistiť v uvedených prípadoch v rámci Slovenska a Poľska. Zvlášť upozorňujeme na jazdu v skupinách na poľskom území. Smie sa chodiť v maximálne 15 členných skupinách a to 200 metrov od seba

Každý účastník podujatia je povinný jazdiť v zmysle platnej dopravnej vyhlášky – jazda na bicykli -
§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch

1 Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

2 Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

3Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

4 Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

5 Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

6 Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

7 Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

8 Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

9 Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.


MÁŠ OTÁZKU OHĽADOM PODUJATIA??

NAPÍŠ NÁM

Nehanbi sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou

PODUJATIE

MILOŠ KUBOŠ
0902 972 263
kubos.milos@gmail.com

REGISTRÁCIA

LENKA OPÁTOVÁ
0911 394 457
lenka.opat@gmail.com

ORGANIZÁCIA

IVAN OPÁT
0903 187 923
ivan.opat@gmail.com